Розмір шрифту
Колір сайту
×

Перелік питань тестування при проведенні конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних працівників Комунального закладу «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Безлюдівської селищної ради

Перелік питань тестування при проведенні конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних працівників  Комунального закладу «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Безлюдівської селищної ради

 1. Положення про центр професійної освіти педагогічних працівників затверджено:

А) Законом України «Про освіту»;

Б) Законом України «Про повну загальну середню освіту»;

В) Постановою Кабінету Міністрів України.

 • Безпосереднє керівництво діяльністю центру здійснює:

А) начальник відділу освіти;

Б) Засновник;

В) Директор центру.

 • Виокремити обов’язки директора центру:

А) Розробляє стратегію розвитку центру;

Б) затверджує план діяльності центру та організовує його роботу відповідно до стратегії;

В) Організовує та проводить учнівські інтелектуальні конкурси та змагання;

Г) Створює належні умови для ефективної роботи працівників центру;

Д) Забезпечує охорону праці , дотримання законності у діяльності центру;

Ж) Затверджує штатний розпис центру;

Є) Визначає найменування та кількість посад працівників центру;

Й) Подає засновнику річний звіт про виконання стратегії розвитку центру.

 • Джерелами фінансування центру є:

А) Кошти державного бюджету;

Б) Місцевого бюджету (засновника).

 • Повна загальна середня освіта здобувається на таких рівнях:

А) Початкова освіта;

Б) Основна освіта;

В) Базова середня освіта;

Г) Профільна середня освіта;

Д) Дошкільна освіта.

 • Освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань – 1 вересня, триває не менше:

А) 175 навчальних днів;

Б) 150 навчальних днів;

В) 165 навчальних днів;

Г) 170 навчальних днів.

 • Освітня програма закладу загальної середньої освіти:

А) Затверджується начальником відділу освіти;

Б) Схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником;

В) Затверджується засновником і погоджується керівником закладу освіти.

 • Освітня програма закладу загальної середньої освіти:

А) Містить навчальний план;

Б) Не містить навчальний план.

 • Кількість учнів у класі (наповнюваність класу) закладу освіти не може становити менше 5 учнів та більше:

А) 20 учнів, які здобувають початкову освіту та 25 учнів, які здобувають базову чи профільну середню освіту;

Б) 24 учнів, які здобувають початкову освіту та 30 учнів, які здобувають базову чи профільну середню освіту;

В) 30 учнів, які здобувають початкову освіту та 24 учнів, які здобувають базову чи профільну середню освіту;

Г) 24 учнів, які здобувають початкову освіту та 24 учнів, які здобувають базову чи профільну середню освіту.

 1.  Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є:

А) формувальне оцінювання;

Б) поточне оцінювання;

В)  підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання;

Г) державна підсумкова атестація;

Д) зовнішнє незалежне оцінювання;

Ж) Усі відповіді правильні;

З) Правильної відповіді немає.

 1.  Педагогічні працівники зобов’язані:

А) Дотримуватися принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у відносинах з учнями та їхніми батьками;

Б) Виконувати обов’язки, визначені Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими актами законодавства, установчими документами закладу освіти, трудовим договором та/або їхніми посадовими обов’язками;

В) Забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку учнів, а також дотримуватися у своїй педагогічній діяльності інших принципів освітньої діяльності, визначених статтею 6 Закону України «Про освіту»;

Г) Використовувати державну мову в освітньому процесі;

Д) Володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям;

Ж) Постійно підвищувати свою педагогічну майстерність;

З) Усі відповіді правильні.

 1.  Заклади загальної середньої освіти утворюють інклюзивні класи на підставі:

А) Письмових звернень батьків дітей з особливими освітніми потребами;

Б) Рішення педагогічної ради;

В) Рішення засновника;

Г) Наказу відділу освіти.

 1.  У складі закладів загальної середньої освіти можуть функціонувати такі внутрішні структурні підрозділи:

А) Дошкільний підрозділ (у складі початкової школи або гімназії);

Б) Інтернатний підрозділ;

В) Позашкільний підрозділ;

Г) Пансіон (у складі ліцеїв, спеціальних закладів загальної середньої освіти та закладів спеціалізованої освіти).

 1.  Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти:

А) Початкова школа, гімназія;

Б) Початкова школа, гімназія, ліцей;

В) Гімназія, ліцей;

Г) Гімназія, ліцей, коледж.

 1.  Порушеннями академічної доброчесності у системі загальної середньої освіти є:

А) Академічний плагіат;

Б) Фабрикація, фальсифікація, списування;

В) Використання довідкової літератури;

Г) Обман, хабарництво;

Д) Комунікація з батьками;

Ж) Необ’єктивне оцінювання.

 1.  Сертифікація педагогічних працівників передбачає:

А) Атестацію педагогічних працівників;

В) Самооцінювання власної педагогічної майстерності учасників;

Г) Оцінювання фахових знань та умінь учасників шляхом їх незалежного тестування.

 1.  Кожен педагогічний працівник закладу загальної середньої освіти зобов’язаний підвищувати свою кваліфікацію:

А) Один раз на 5 років;

Б) Щороку;

В) Один раз на 3 роки;

Г) Один раз на 2 роки.

 1.  Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника протягом п’яти років, не може бути меншою за:

А) 150 годин, із яких не менше 10 відсотків загальної кількості годин обов’язково повинні бути спрямовані на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з учнями з особливими освітніми потребами;

Б) 130 годин, із яких не менше 10 відсотків загальної кількості годин обов’язково повинні бути спрямовані на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з учнями з особливими освітніми потребами;

В) 180 годин, із яких не менше 15 відсотків загальної кількості годин обов’язково повинні бути спрямовані на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з учнями з особливими освітніми потребами;

Г) 160 годин, із яких не менше 20 відсотків загальної кількості годин обов’язково повинні бути спрямовані на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з учнями з особливими освітніми потребами.

 1.  Реорганізація методичних кабінетів у центри професійної освіти педагогічних працівників здійснюється на виконання:

А) Закону України «Про освіту»;

Б) п. 5 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

В) Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників».

 •  Увідповіднити види освіти:
Формальна освітаосвіта, яка передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям
Неформальна освітаосвіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій
Інформальна освіта (самоосвіта)освіта, яка здобувається за освітніми програмами відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань, спеціальностей (професій) і передбачає досягнення здобувачами освіти визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня освіти та здобуття кваліфікацій, що визнаються державою
 •  Основними формами здобуття освіти є:

А) Інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева);

Б) Індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж);

В) Дуальна;

Г) Усі відповіді правильні.

 •  Метою дошкільної освіти є :

А) Формування і розвиток професійних компетентностей особи, необхідних для професійної діяльності за певною професією у відповідній галузі, забезпечення її конкурентоздатності на ринку праці та мобільності і перспектив кар’єрного зростання впродовж життя;

Б) Забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок;

В) Розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності.

 •  Метою позашкільної освіти є:

А)  Розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності;

Б) Забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок;

В) Формування і розвиток професійних компетентностей особи, необхідних для професійної діяльності за певною професією у відповідній галузі, забезпечення її конкурентоздатності на ринку праці та мобільності і перспектив кар’єрного зростання впродовж життя.

 •  Метою професійної (професійно-технічної) освіти є:

А) Забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок;

Б) Формування і розвиток професійних компетентностей особи, необхідних для професійної діяльності за певною професією у відповідній галузі, забезпечення її конкурентоздатності на ринку праці та мобільності і перспектив кар’єрного зростання впродовж життя.

В) Формування і розвиток професійних компетентностей особи, необхідних для професійної діяльності за певною професією у відповідній галузі, забезпечення її конкурентоздатності на ринку праці та мобільності і перспектив кар’єрного зростання впродовж життя.

 •  До органів управління у сфері освіти належать:

А) Кабінет Міністрів України;

Б) Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки;

В) Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти;

Г) Державні органи, яким підпорядковані заклади освіти;

Д) Органи місцевого самоврядування;

Ж) Усі відповіді правильні.

 •  У якій статті Конституції України зазначено, що «Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання»:

А) 45;

Б) 53;

В) 62;

Д) 93.

 •  Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників затверджений:

А) Законом України «Про освіту»;

Б) Законом України «Про повну загальну середню освіту»;

В) Постановою Кабінету Міністрів України.

 •  Педагогічні працівники закладів дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти підвищують свою кваліфікацію не рідше:

А) Одного разу на п’ять років;

Б) Двох разів на п’ять років;

В) Трьох разів на п’ять років;

Г) Один раз на рік.

 •  Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації оприлюднюється на вебсайті суб’єкта підвищення кваліфікації протягом:

А) 3 календарних днів після їх видачі;

Б) 7 календарних днів після їх видачі;

В) 15 календарних днів після їх видачі;

Г) 30 календарних днів після їх видачі.

 •  Який документ унормовує процес розбудови внутрішньої системи якості освіти? 

А) Закон України «Про повну загальну середню освіту»;

Б) Положення про внутрішню систему якості освіти, розроблене у закладі освіти;

В) Наказ керівника школи про створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

31. Немає групи наказів:

а) з основної діяльності;

б) з адміністративно-господарських питань;

в) з кадрових питань;

г) з організаційних питань.

32. До наказів з кадрових питань належать такі:

а) про заохочення (нагородження, преміювання) працівників;

б) про присвоєння звань, підвищення кваліфікаційної категорії, тарифного розряду;

в) про проведення атестації, підвищення кваліфікації, стажування;

г) усі зазначені відповіді правильні.

33. Які категорії педпрацівників обов’язково проходять підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п’ять років?

а) усі категорії працівників;
б) усі педпрацівники, які працюють перші п’ять років після закінчення закладу вишої освіти;
в) усі педпрацівники, крім тих, хто має наукові звання;
г) усі педпрацівники, крім тих, хто працює перші п’ять років після закінчення закладу вищої освіти, та тих, кому в міжатестаційний період присвоєно наукові ступені й вчені звання.

34. Керівник закладу освіти має подати до атестаційної комісії списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, до:

а) 31 листопада;
б) 20 жовтня;
в) 10 жовтня;
г) 20 вересня.

35. Керівник закладу освіти видає наказ про створення атестаційної комісії до:

а) 20 вересня;
б) 1 жовтня;
в) 10 жовтня;
г) 20 жовтня.

36. Оберіть характеристику персонального складу атестаційної комісії, визначену в Типовому положенні, затвердженому наказом МОН від 06.10.2010 № 930:
а) може змінюватися протягом року;
б) не змінюється протягом року до формування нового складу;
в) узгоджується з профспілковими органами;
г) не має заступника та секретаря;
д) створюється на один рік до формування нового складу.

37. Ключова компетентність НУШ:
а) володіння навичками виробничого характеру;
б) інформаційно-комунікативна компетентність;
в) вузька спеціалізація; г) цілісність світогляду.

38. Якій структурі належить центральне місце в системі освіти за концепцією НУШ?
а) інститутам та університетам;
б) середній школі;
в) академіям;
г) сімейному вихованню;
д) усі відповіді правильні.
39. На скільки циклів поділяється базова середня освіта?
а) 2;
б) 4;
в) 5.
г) 7.
40. Метою освіти відповідно до Закону України «Про освіту» є:
а) Всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства.
б) Підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.
в) Виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу.
г) Всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

41. Автономія – це:
а) не бути залежним від примх бюрократії; максимум свободи дій у рамках законодавства; щоб ніхто не заважав працювати; незалежне і достатнє фінансування; право школи (шкільного самоврядування) самостійно визначати напрямок руху школи; право керівників школи організовувати людей, стимулювати їх активність тощо (повноцінне виконання організаторської функції); директор автономної школи – лідер, стратег, який визначає шлях та методи в досягненні мети, приймає рішення і не боїться відповідальності;
б) право суб’єкта освітньої діяльності на самоврядування, яке полягає в його самостійності, незалежності та відповідальності у прийнятті рішень щодо академічних (освітніх), організаційних, фінансових, кадрових та інших питань діяльності, що провадиться в порядку та межах, визначених законом;
в) самостійність, довіра, відповідальність;
г) самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова, думки і творчості, поширення знань та інформації, вільного оприлюднення і використання результатів наукових досліджень з урахуванням обмежень, установлених законом.
42. Академічна свобода – це:
а) не бути залежним від примх бюрократії; максимум свободи дій у рамках законодавства; щоб ніхто не заважав працювати; незалежне і достатнє фінансування; право школи (шкільного самоврядування) самостійно визначати напрямок руху школи; право керівників школи організовувати людей, стимулювати їх активність тощо (повноцінне виконання організаторської функції); директор автономної школи – лідер, стратег, який визначає шлях та методи в досягненні мети, приймає рішення і не боїться відповідальності;
б) право суб’єкта освітньої діяльності на самоврядування, яке полягає в його самостійності, незалежності та відповідальності у прийнятті рішень щодо академічних (освітніх), організаційних, фінансових, кадрових та інших питань діяльності, що провадиться в порядку та межах, визначених законом;
в) самостійність, довіра, відповідальність;
г) самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова, думки і творчості, поширення знань та інформації, вільного оприлюднення і використання результатів наукових досліджень з урахуванням обмежень, установлених законом.

43. Індивідуальна освітня траєкторія – це:
а) документ, що визначає послідовність, форму і темп засвоєння здобувачем освіти освітніх компонентів освітньої програми з метою реалізації його індивідуальної освітньої траєкторії та розробляється закладом освіти у взаємодії із здобувачем освіти за наявності необхідних для цього ресурсів;
б) документ, що забезпечує індивідуалізацію навчання особи з особливими освітніми потребами, закріплює перелік необхідних психолого-педагогічних, корекційних потреб/послуг для розвитку дитини та розробляється групою фахівців з обов’язковим залученням батьків дитини з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання;
в) персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання;
г) маршрут від дому до школи.

44. Що таке інклюзивне навчання?
а) Система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.
б) Підхід, що базується на дотриманні права на освіту для всіх дітей, у тому числі дітей із соціально вразливих груп (дітей з особливими освітніми потребами, дітей з інвалідністю, дітей-сиріт тощо).
в) «Включення» дитини у освітній процес закладу освіти.
г) Сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей.

45. Інклюзивне освітнє середовище – це:
а) Система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.
б) Сукупність об’єктивних зовнішніх умов, факторів, соціальних об’єктів, необхідних для успішного функціонування освіти.
в) Умови для навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей. г) Сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей.

46. Інклюзивне навчання у закладі освіти організовується:
а) у разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків до закладу загальної середньої освіти утворюється в обов’язковому порядку;
б) у разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків до закладу загальної середньої освіти та наявності відповідної матеріально-технічної, методичної бази та відповідних педагогічних кадрів;
в) за умови, якщо заклад загальної середньої освіти має дозвіл на надання таких послуг;
г) у кожному закладі загальної середньої освіти повинні бути створені такі групи або класи навіть якщо потреби на даний момент у цьому немає.

47. Освітня програма – це:
а) Єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання.
б) Складова Державного стандарту освіти.
в) Навчальний план і навчальні програми.
г) Комплекс, що включає сукупність складників освіти, рівнів і ступенів освіти, кваліфікацій, освітніх програм, стандартів освіти, ліцензійних умов, закладів освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності, учасників освітнього процесу, органів управління у сфері освіти, а також нормативно-правових актів, що регулюють відносини між ними.

48. Освітній процес – це:
а) Інтелектуальна, творча діяльність педагогічного (науково-педагогічного) працівника або самозайнятої особи у формальній та/або неформальній освіті, спрямована на навчання, виховання та розвиток особистості, її загальнокультурних, громадянських та/або професійних компетентностей.
б) Система науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентностей.
в) Запровадження необхідних модифікацій і адаптацій з метою забезпечення реалізації особами з особливими освітніми потребами конституційного права на освіту нарівні з іншими особами.
г) Єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання.

49. Освітня послуга – це:
а) Єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання.
б) Комплекс визначених законодавством, освітньою програмою та/або договором дій суб’єкта освітньої діяльності, що мають визначену вартість та спрямовані на досягнення здобувачем освіти очікуваних результатів навчання.
в) Діяльність суб’єкта освітньої діяльності, спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у формальній та/або неформальній освіті.
г) Знання, що передаються з покоління в покоління (від учителя до учня).

50. Що таке універсальний дизайн у сфері освіти?
а) Підхід, що забезпечує врахування всіх потреб учнів/студентів на етапі планування освітніх послуг/продуктів і стосується всіх аспектів освітнього процесу: навчальних програм, навчальних планів, процесу оцінювання навчальних досягнень учнів, дизайну навчальних закладів, спортивних майданчиків, веб-сайтів тощо.
б) Принцип дизайну місць, речей, інформації, повідомлень та політики, який дозволяє скористатися ними найбільш широкому колу людей у найрізноманітніших ситуаціях та не передбачає створення окремих або спеціальних можливостей для такого користування. У найбільш простому розумінні, Універсальний Дизайн – це дизайн усіх речей, в центрі уваги якого знаходиться дитина і який враховує потреби кожного і кожної.
в) Дизайн предметів, навколишнього середовища, освітніх програм та послуг, що забезпечує їх максимальну придатність для використання всіма особами без необхідної адаптації чи спеціального дизайну.
г) Архітектурні особливості будівлі школи.

51. Компетентність – це:
а) Суспільна норма, вимога, яка включає знання, уміння, навички, способи діяльності, певний досвід.
б) Спеціально структуровані набори знань, умінь, навичок і ставлень, що їх набувають у процесі навчання. Вони дозволяють людині ідентифікувати та розв’язувати незалежно від контексту проблеми, характерні для певної сфери діяльності.
в) Динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність.
г) Результат навчання.

52. Компетенція – це:
а) Суспільна норма, вимога, яка включає знання, уміння, навички, способи діяльності, певний досвід.
б) Спеціально структуровані набори знань, умінь, навичок і ставлень, що їх набувають у процесі навчання. Вони дозволяють людині ідентифікувати та розв’язувати, незалежно від контексту проблеми, характерні для певної сфери діяльності.
в) Динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність.
г) Результат навчання.

53. Якість освіти – це:
а) Рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством та/або договором про надання освітніх послуг.
б) Відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти та/або договором про надання освітніх послуг.
в) Знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів.
г) Сукупність складників освіти, рівнів і ступенів освіти, кваліфікацій, освітніх програм, стандартів освіти, ліцензійних умов, закладів освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності, учасників освітнього процесу, органів управління у сфері освіти, а також нормативно-правових актів, що регулюють відносини між ними.

54. Засадами державної політики у сфері освіти та принципами освітньої діяльності є:
а) Людиноцентризм; верховенство права; забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності; науковий характер освіти; різноманітність освіти; цілісність і наступність системи освіти; інтеграція з ринком праці; нерозривний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, національними традиціями; свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми, закладу освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності; академічна доброчесність; академічна свобода.
б) Забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності; розвиток інклюзивного освітнього середовища, у тому числі у закладах освіти, найбільш доступних і наближених до місця проживання осіб з особливими освітніми потребами; забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування; гуманізм; демократизм; єдність навчання, виховання та розвитку; виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей Українського народу, його історико-культурного надбання і традицій; формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення; формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками; формування громадянської культури та культури демократії; формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля.
в) Прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень; відповідальність і підзвітність органів управління освітою та закладів освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності перед суспільством; інституційне відокремлення функцій контролю (нагляду) та функцій забезпечення діяльності закладів освіти; фінансова, академічна, кадрова та організаційна автономія закладів освіти у межах, визначених законом; державно-громадське управління; державно-громадське партнерство; державно-приватне партнерство; сприяння навчанню впродовж життя; інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір; нетерпимість до проявів корупції та хабарництва; доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою.
г) Усе перераховане вище.

55. Особам, які належать до національних меншин України:
а) Гарантується право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної та початкової освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідної національної меншини.
б) Гарантується право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної і загальної середньої освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідного корінного народу.
в) Гарантується право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної і загальної середньої освіти державною мовою.
г) Гарантується право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної та початкової освіти мовою відповідної національної меншини.

56. Що таке «інформальна освіта»?
а) Освіта, яка здобувається за освітніми програмами відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань, спеціальностей (професій) і передбачає досягнення здобувачами освіти визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня освіти та здобуття кваліфікацій, що визнаються державою.
б) Освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій.
в) Освіта, яка передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям.
г) індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

57. Педагогічний патронаж – це:
а) Спосіб організації навчання здобувачів освіти, за яким освітня програма повністю засвоюється здобувачем самостійно, а оцінювання результатів навчання та присудження освітньої кваліфікації здійснюються відповідно до законодавства.
б) Спосіб організації освітнього процесу дітей самостійно їхніми батьками для здобуття формальної (дошкільної, повної загальної середньої) та/або неформальної освіти.
в) Спосіб організації навчання здобувачів освіти, завдяки якому оволодіння освітньою програмою відбувається за участю різних суб’єктів освітньої діяльності, що взаємодіють між собою на договірних засадах. г) Спосіб організації освітнього процесу педагогічними працівниками, що передбачає забезпечення ними засвоєння освітньої програми здобувачем освіти, який за психофізичним станом або з інших причин, визначених законодавством, зокрема з метою забезпечення доступності здобуття освіти, потребує такої форми.

58. Яка форма освіти НЕ належить до індивідуальної форми здобуття освіти?
а) Екстернатна.
б) Сімейна.
в) Педагогічний патронаж.
г) Дистанційна.
59. Новий закон визначає, крім стандартного навчання у школі, ще дистанційне, екстернат, домашнє навчання та педагогічний патронаж. Що таке сімейне (домашнє) навчання?
а) коли вся родина бере участь у навчанні дитини;
б) коли навчання відбувається в домашній атмосфері;
в) коли батьки самостійно забезпечують здобуття формальної або неформальної освіти їхніми дітьми;
г) коли оволодіння освітньою програмою відбувається за участю різних суб’єктів освітньої діяльності, що взаємодіють між собою на договірних засадах.

60. Метою повної загальної середньої освіти є:
а) Всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.
б) Всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.
в) Забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок.
г) Всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян.

61. Концептуальні засади реформування загальної середньої освіти:
а) Новий зміст; педагогіка партнерства; автономія школи; моніторинг якості освітніх послуг; обсяги фінансування, достатні для забезпечення рівного доступу до якісної освіти всім учням, незалежно від їхнього місця проживання; створення сучасного освітнього середовища.
б) Компетентнісний підхід; педагогіка партнерства; орієнтація на неповторність особистості й індивідуальний підхід; зміна структури середньої школи; автономія школи; моніторинг якості освітніх послуг; обсяги фінансування, достатні для забезпечення рівного доступу до якісної освіти всім учням, незалежно від їхнього місця проживання; створення сучасного освітнього середовища.
в) Новий зміст; педагогіка партнерства; умотивований вчитель; орієнтація на неповторність особистості й індивідуальний підхід; виховання на цінностях як інтегральна складова освітнього процесу; зміна структури середньої школи; автономія школи; моніторинг якості освітніх послуг; обсяги фінансування, достатні для забезпечення рівного доступу до якісної освіти всім учням, незалежно від їхнього місця проживання; створення сучасного освітнього середовища.
г) Новий зміст; педагогіка партнерства; умотивований вчитель; зміна структури середньої школи; автономія школи; моніторинг якості освітніх послуг; обсяги фінансування, достатні для забезпечення рівного доступу до якісної освіти всім учням, незалежно від їхнього місця проживання; створення сучасного освітнього середовища.

62. Відповідно до Закону України «Про освіту» заклади освіти можуть використовувати:
а) типові або інші освітні програми, які розробляються та затверджуються відповідно до Закону України «Про освіту» та спеціальних законів.
б) тільки типові освітні програми.
в) тільки власні освітні програми, розроблені на основі типових.
г) формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості.

63. Ким згідно з Концепцією НУШ має бути випускник школи?
а) Громадянином, патріотом.
б) Патріотом, особистістю, інноватором.
в) Всебічно розвиненою особистістю.
г) Інтелектуалом.

64. Яка роль учителя в Новій українській школі?
а) Єдиного наставника та джерела знань ментора.
б) Беззаперечного авторитета, абсолютної істини для дитини.
в) Коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини.
г) Старшого досвідченого наставника, взірця.

65. Чи передбачено можливість інтеграції різних освітніх галузей у Державному стандарті початкової освіти? а) передбачено повну або часткову інтеграцію різних освітніх галузей
б) передбачено повну інтеграцію різних освітніх галузей
в) передбачено часткову інтеграцію різних освітніх галузей
г) не передбачено інтеграції освітніх галузей.

66. Перший цикл початкової освіти називається:
а) Адаптаційно-ігровий;
б) Дошкільно-пропедевтичний;
в) Базове предметне навчання;
г) Початковий.

67. Сутність компетентнісного навчання викладено у ситуації:
а) Учитель пояснив дітям, як розв’язувати задачу. Потім вони розв’язали аналогічну задачу і перейшли до завдань іншого виду. Вдома діти мали зробити завдання з теми, яку вчили минулого тижня.
б) Учитель запропонував дітям в групах розв’язати задачу різними способами. Потім усім класом обговорили кожний спосіб. Учитель пояснив, як ще можна було розв’язати цю задачу. Усі разом обрали найзручніший спосіб. Далі діти практикувались розв’язувати задачі цього виду на прикладах з реального життя;
в) Учитель виклав теоретичний матеріал, поставив кілька запитань дітям, аби перевірити рівень запам’ятовування нового матеріалу, і пішов на наступний урок;
г) Учитель пояснив дітям, як розв’язувати просту задачу. Потім поставив кілька запитань. Потім надав іншу задачу і запропонував її розв’язати вдома з батьками.

68. Як називається Нова українська школа в контексті нового Закону України «Про освіту»?
а) Школа майбутнього.
б) Школа компетентностей XXI століття.
в) Школа розвитку та перспектив.
г) Школа особистісно-зорієнтованого навчання.

69. Оберіть правильні твердження щодо плану впровадження реформ в освіті.
а) Початкова школа стартує 01.09.2018, базова – 01.09.2022, профільна – 01.09.2027.
б) Початкова школа стартує 01.09.2018, базова – 01.09.2022, профільна – планом не визначено.
в) Всі етапи навчання стартують одночасно.
г) Початкова школа стартує 01.09.2018, базова і профільна – планом не визначено.

70. Обов’язкові результати навчання у Державному стандарті початкової освіти сформульовано через:
а) Перелік тем, які має подати вчитель.
б) Окреслене ядро знань, яке має засвоїти учень/учениця.
в) Розвиток компетентностей, умінь і досвіду кожної дитини.
г) Усе перераховане вище.

71. Яка гуманістична ідея лежить в основі філософії Державного стандарту початкової освіти?
а) Педагогічна доцільність.
б) Виконавська самоорганізація та дисципліна.
в) Утвердження людської гідності.
г) Культурно-історична пам’ять нації.

72. Другий важливий принцип Державного стандарту початкової освіти – визнання цінності дитинства реалізовується:
а) В обмеженні обсягу домашніх завдань; у збільшенні часу на рухову активність і творчість; у стимулюванні проведення уроків за межами класу.
б) У збільшенні годин навчальних предметів; у стимулюванні проведення уроків за межами класу.
в) У збільшенні часу на рухову активність і творчість.
г) У збільшенні кількості індивідуальних консультацій вчителя; в обмеженні обсягу домашніх завдань.

73. Реалізація принципу Державного стандарту початкової освіти «розвиток вільної особистості» втілюється:
а) У наявності простору для вибору; у вільному відвідуванні навчальних занять; у вмінні відстоювати й аргументувати свою позицію.
б) У незалежності мислення; у наявності простору для вибору; у вмінні відстоювати й аргументувати свою позицію.
в) У вседозволеності на уроці.
г) У вільному відвідуванні навчальних занять.

74. Стандарт визначає обов`язкові результати навчання на завершення:
а) Тижня.
б) Семестру.
в) Року навчання.
г) Циклу навчання.

75. Оберіть цільову групу читачів Державного стандарту освіти:
а) Керівники та засновники навчальних закладів.
б) Педагоги й учні.
в) Батьки.
г) Усі вищезазначені цільові групи.

76. Що з перерахованого є наскрізним умінням (відповідно до Закону про освіту та Державного стандарту початкової освіти)?
а) Математична грамотність.
б) Ініціативність і підприємливість.
в) Спілкування державною мовою.
г) Уміння конструктивно керувати емоціями.

77. Новим Законом про освіту та Державним стандартом початкової освіти передбачено розвиток наскрізних умінь:
а) Уміння писати охайно та каліграфічним почерком.
б) Уміння висловлювати власну думку усно й письмово.
в) Дисциплінованість і повага до старших.
г) Уміння приймати одноосібні рішення.

78. Основна функція асистента вчителя полягає у:
а) Проведенні корекційно-розвиткових занять з дитиною.
б) Проведенні індивідуальних занять з дитиною.
в) Наданні підтримки дитині у навчанні та комунікації з учасниками освітнього процесу.
г) Усе перераховане.

79. Робота шкільної команди супроводу особи з особливими освітніми потребами вважається ефективною за умови:
а) Якісного індивідуального планування розвитку дитини представниками адміністрації закладу освіти.
б) Визначення спільних цілей, розуміння та цінування внеску кожного з членів команди.
в) Залучення медичних працівників.
г) Усе перераховане.

80. При вивченні загальних відомостей про учня особливе значення надається питанню:
а) Особливостей соціального оточення та умовам попереднього розвитку.
б) Захворювання дитини.
в) Успішності при навчанні.
г) Особливостей сімейного виховання та соціального оточення, умовам попереднього розвитку.

81. Основним показником успішної корекції психічного розвитку дитини є:
а) Хід засвоєння навчального матеріалу.
б) Мовленнєвий розвиток дитини.
в) Поведінка дитини.
г) Відсутність гіперактивної поведінки.

82. Якою повинна бути система оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими потребами:
а) Відкритою;
б) Демократичною;
в) Стимулюючою;
г) Всебічною.

83. Допомога корекційних педагогів полягає у:
а) Спільному складанні календарно-тематичного, індивідуального планів;
б) Спостереженні за родинами, у яких ростуть діти з особливими потребами;
в) Організації виховних заходів поза школою;
г) Створенні системи «гнучких класів».

84. У процесі навчання і виховання дітей із порушеннями зору тісною є співпраця:
а) Вчителя, психолога, адміністрації закладу;
б) Медперсоналу, вчителя, батьків;
в) Соціального педагога, дирекції закладу, логопеда;
г) Сурдопедагога, батьків, психолога.

85. У процесі роботи з дітьми з ДЦП вчитель-класовод повинен тісно співпрацювати з:
а) Логопедом, ортопедом, фізіотерапевтом, психологом
б) Сурдопедагогом, психологом, терапевтом
в) Психологом, логопедом, вчителем-консультантом
г) Дирекцією закладу, батьками, тифлопедагогом.

86. Головне завдання в навчанні особи з особливими освітніми потребами полягає в:
а) Постійному і послідовному переведенню зони найближчого розвитку в зону актуального розвитку.
б) Ранньому навчанні мови з метою попередження аномального розвитку психічних функцій.
в) Самообслуговуванні з метою пристосування до свого дефекту.
г) Цілісному розвитку дитини.

87. Спеціальна школа – це:
а) Заклад загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку; б) Заклад загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування;
в) Заклад загальної середньої освіти для дітей, які відповідно до рішення суду потребують особливих умов виховання;
г) Заклад загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку.
88. Що означає поняття «деінституалізація» в сфері захисту прав дітей:
а) Закриття закладів інтернатного типу;
б) Створення послуг для дітей за місцем проживання;
в) Повернення дітей із закладів стаціонарного утримання у сімейні форми виховання;
г) Процес реформування системи догляду за дітьми, заснований на принципі найкращих інтересів дитини, визнанні приоритету сімейного виховання.

89. До складу наглядової (піклувальної) ради закладу освіти НЕ можуть входити:
а) Батьки здобувачів освіти.
б) Здобувачі освіти та працівники цього закладу освіти.
в) Працівники закладу.
г) Здобувачі освіти та їх батьки.

90. Наглядова (піклувальна) рада має право:
а) Аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника; контролювати виконання кошторису та/або бюджету закладу освіти і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу освіти; вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення або відкликання керівника закладу освіти з підстав, визначених законом; здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.
б) Брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та контролювати її виконання; сприяти залученню додаткових джерел фінансування; здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.
в) Брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та контролювати її виконання; сприяти залученню додаткових джерел фінансування; аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника; контролювати виконання кошторису та/або бюджету закладу освіти і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу освіти; вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення або відкликання керівника закладу освіти з підстав, визначених законом; здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.
г) Немає жодних прав, лише зобов’язання.

91. З якого дня набула чинності Конституція України?  
а) з дня, визначеного в Законі України «Про порядок набрання чинності Конституцією України»;
б) з дня її прийняття;
в) з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення у справі про набрання чинності Конституцією України;
г) з дня її офіційного оприлюднення
.
92. Кому згідно з Конституцією України гарантується право на свободу думки й слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань?
а) кожному;
б) громадянам України та особам без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України;
в) громадянам України;
г) громадянам України та іноземцям.

93. Чи обмежуються конституційні права й свободи людини та громадянина в умовах надзвичайного стану? а) не обмежуються;
б) обмежуються в частині, визначеній Конституцією України;
в) обмежуються без жодних застережень;
г) обмежуються в частині, визначеній окремими законами.

94. У Законі України «Про освіту» наведено перелік з 11 компетентностей і 12 наскрізних вмінь. Що з переліку є наскрізним вмінням?
а) вільне володіння державною мовою;
б) інноваційність;
в) навчання впродовж життя;
г) підприємливість та фінансова грамотність;
д) критичне та системне мислення.

95. У Законі України «Про освіту» вводиться поняття формальної, неформальної та інформальної освіти. Що таке інформальна освіта?
а) освіта, яку здобувають за освітніми програмами відповідно до визначених законодавством рівнів освіти. Передбачає присудження визнаних державою кваліфікацій;
б) освіта, яку здобувають за освітніми програмами. Не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій;
в) синонім до самоосвіти.

96. У Законі України «Про освіту» наведено поняття «академічна доброчесність» і подано види її порушень. Що не згадується в переліку порушень?
а) вигадування фактів і даних;
б) свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання;
в) оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових; г) свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;
д) усі наведені пункти згадуються в законі.

97. За Законом України «Про освіту» вчитель може працювати за власною освітньою програмою. У Законі вперше врегульовано кількість годин для підвищення кваліфікації вчителів. Як мають поліпшувати свої знання й уміння педагоги за новим законом?
а) не менше 150 годин на 5 років;
б) щорічно, і загальна кількість годин на таке підвищення кваліфікації протягом 5 років має бути не меншою 150 академічних годин;
в) скільки хочуть і де хочуть;
г) за рішенням педради.

98. Якщо у зверненні громадянина немає даних, необхідних для прийняття обгрунтованого рішення, його повертають громадянину у строк не більше, днів:
а) 5;
б) 10;
в) 15;
г) 7.

99. Система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти) може включати:
а) Стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти; оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти; оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників; оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти.
б) Стратегію (політику), інструменти, процедури та заходи забезпечення і підвищення якості освіти.
в) Вимоги до обов’язкових компетентностей та результатів навчання здобувача освіти відповідного рівня; інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти.
г) Стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти; систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти; оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників; оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти; забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти; забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти; створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування; інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти.

100. Академічна доброчесність –
а) Сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
б) Моральна якість та чеснота, проявляється у тілесній чистоті у всіх її проявах.
в) Бажання робити якісь вчинки на користь інших людей, задля суспільства. Доброчесною є людина, котра керується не своїми власними благами, вигодами, а підпорядковується гуманності, порядності, справедливості. г) Унормована стандартизація поведінки у суспільстві.

101. Порушенням академічної доброчесності вважається:
а) Списування, хабарництво, необ’єктивне оцінювання, обман, фальсифікація, фабрикація, академічний плагіат.
б) Аморальна поведінка педагога.
в) Академічний плагіат, списування, обман, фальсифікація.
г) Свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

102. Підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом:
а) Навчання за освітньою програмою, стажування, участі у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо.
б) Навчання за освітньою програмою.
в) Навчання за авторською програмою.
г) Навчання за освітньою програмою, стажування, участі у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.

103. Який відсоток щомісячної доплати отримає педагогічний працівник, який пройшов сертифікацію?
а) 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката.
б) 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката.
в) 30 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката.
г) 40 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката.

104. Округ, опорний заклад та його філія утворюється з метою:
а) Створення єдиного освітнього простору; забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими освітніми потребами, до якісної освіти.
б) Створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження до профільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання; раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу, їх модернізації.
в) Оптимізації освітньої мережі.
г) Відповіді правильні А і Б.

105. На підставі яких документів діє опорний заклад та його філії?
а) Статуту, положень про філії, що розробляються відповідно до актів законодавства та інших нормативно-правових актів і затверджуються засновником опорного закладу.
б) Рішення засновника та органу управління освітою.
в) Положення про освітній округ.
г) Закону України «Про загальну середню освіту».

106. Закон України «Про освіту» передбачає автономію закладів освіти. Керівник закладу середньої освіти НЕ уповноважений:
а) Самостійно набирати на роботу вчителів і звільняти їх.
б) Розпоряджатися фінансами, у тому числі коштами міжнародних грантів задля покращення якості освітнього процесу.
в) Вирішувати (разом з педрадою), де вчителі будуть проходити підвищення своєї кваліфікації.
г) Розформовувати заклад освіти і закривати його.

107. Що належить до повноважень керівника закладу освіти?
а) Вирішення питань фінансово-господарської діяльності закладу освіти.
б) Призначення на посаду та звільнення з посади працівників, визначення їх функціональних обов’язків.
в) Забезпечення умов для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти.
г) Усе зазначене.

108. Скільки дітей може бути в одному класі закладу загальної середньої освіти?
а) на розсуд директора;
б) скільки вмістить клас;
в) не більше 30 учнів;
г) за кількістю поданих заяв.

109. Гімназія – це:
а) Школа, яка дає поглиблені знання з математичних чи гуманітарних наук.
б) Школа, яка забезпечує базову освіту.
в) Це те ж саме, що й нинішні гімназії, нічого тут не змінюється.
г) Школа, яка забезпечує профільну середню освіту.

110. Ліцей – це:
а) Школа, яка забезпечує профільну середню освіту.
б) Школа, яка вчить з 1-го по 12-й класи з серйозним акцентом на певних предметах.
в) Школа, в якої більше годин на вивчення англійської мови.
г) Школа, яка забезпечує базову освіту.

111. Які контрольні функції зникли відповідно до нового Закону України «Про освіту»?
а) атестація шкіл та інспекції, які проводять відділи освіти;
б) атестація вчителів;
в) контроль фінансів школи;
г) внутрішньошкільний контроль.

112. Хто контролюватиме якість освіти за новим законом?
а) Ніхто, якщо вчителі будуть добре підвищувати свою кваліфікацію, то й контролювати нічого не треба.
б) Державна служба якості освіти.
в) Управління освіти.
г) Міністерство освіти і науки.

113. Як мають педагоги підвищувати кваліфікацію?
а) Не менше 150 годин на 5 років.
б) Щорічно, і загальна кількість годин на таке підвищення кваліфікації протягом 5 років має бути не меншою 150 академічних годин.
в) Скільки і де хочуть.
г) Не менше 150 годин на 1 рік.

114. Які нові форми атестації педагогічних працівників передбачені в НУШ (новій українській школі)?
а) переатестація;
б) ліцензування;
в) сертифікація;
г) нічого не зміниться.

115. Державний стандарт початкової загальної освіти передбачає поділ організації освітнього процесу на 2 цикли (І цикл – 1-2 класи; ІІ цикл – 3-4 класи) із застосуванням діяльнісного підходу, заснованого на:
а) інтегровано-предметній основі (І цикл) та ігрових методах (ІІ цикл);
б) ігрових методах (І цикл) та інтегровано-предметній основі (ІІ цикл);
в) інтегровано-предметній основі з переважанням ігрових методів (І цикл) та інтегровано-предметній основі (ІІ цикл);
г) на ігрових методах (І цикл та ІІ цикл).

116. Який із варіантів не відноситься до Базового навчального плану за новим Державним стандартом?
а) для закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання;
б) для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини;
в) для спеціальних закладів (класів) загальної середньої освіти з українською мовою навчання дітей з особливими освітніми потребами;
г) для спеціальних закладів (класів) загальної середньої освіти з навчанням двох і більше іноземних мов.

117. Варіативний складник базового навчального плану розподіляється:
а) закладом загальної середньої освіти за погодженням з органом управління освітою, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб здобувачів освіти і відображається в освітній програмі такого закладу;
б) закладом загальної середньої освіти самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб здобувачів освіти, і відображається в освітній програмі такого закладу;
в) закладом загальної середньої освіти, враховуючи рекомендації Міністерства освіти і науки України;
г) засновником закладу освіти.

118. У закладах освіти відповідно до освітньої програми:
а) всі дисципліни повинні викладатись виключно державною мовою;
б) можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу;
в) можуть викладатися одна або декілька дисциплін лише двома мовами – державною мовою та мовою відповідної національної меншини або відповідного корінного народу
г) всі варіанти правильні.

119.  Здобувати початкову та базову середню освіту особа має право у державному або комунальному закладі освіти
а) У закладі освіти, за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає особа;
б) Без обмежень вибору закладу освіти;
в) У будь якому-закладі освіти, який не закріплений за територією обслуговування, лише за згодою відповідного управління освіти;
г) Жоден з варіантів не вірний.

120.  Яке місце може займати релігія в школі?
а) На прохання більшості батьків школа може обрати певну релігійну спрямованість.
б) Релігійна спрямованість може бути тільки в приватних школах.
в) Може бути обрано факультативний курс.
г) Церква/релігійна організація відокремлена від держави, відповідно і від школи.

121. Формула нової школи складається з 8 ключових компонентів:
а) Компетентнісний зміст освіти; педагогіка партнерства; умотивований і кваліфікований учитель; дитиноцентризм; наскрізний процес виховання, який формує цінності; нова структура школи; автономія шкіл; справедливе фінансування і рівний доступ.
б) Ключові компетентності; наскрізні уміння; педагогіка партнерства; дитиноцентризм; гуманність; орієнтація на учня; наскрізний процес виховання, який формує цінності; академічна доброчесність.
в) Початкова освіта; базова середня освіта; профільна середня освіта; ключові компетентності; наскрізні уміння; педагогіка партнерства; дитиноцентризм; академічна доброчесність.
г) Жоден з варіантів не підходить.

122. Державний стандарт загальної середньої освіти – це:
а) Сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
б) Зведення норм і положень, що визначають державні вимоги до освіченості учнів і випускників шкіл на відповідному рівні загальної середньої освіти та гарантії держави у її досягненні.
в) Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; перелік освітніх компонентів та їх логічна послідовність; загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти. г) Стратегія (політика) та процедура забезпечення якості освіти.

123. Державні стандарти загальної середньої освіти визначають:
а) Вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувача загальної середньої освіти відповідного рівня; загальний обсяг навчального навантаження здобувачів освіти на відповідному рівні загальної середньої освіти; форми державної атестації здобувачів освіти.
б) Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність; загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти. в) Створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти; прогнозування розвитку загальної середньої освіти, мережі закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб громадян.
г) Стратегію (політику) та процедуру забезпечення якості освіти.

124. Керівництво закладом загальної середньої освіти здійснює директор, повноваження якого визначаються: а) Статутом закладу освіти та трудовим договором.
б) Законом і статутом закладу освіти.
в) Законом, статутом закладу освіти та трудовим договором.
г) Конституцією, законами України «Про освіту» і «Про загальну середню освіту».

125. Колегіальним органом управління закладом освіти є:
а) орган батьківського самоврядування;
б) орган самоврядування здобувачів освіти;
в) педагогічна рада закладу;
г) орган громадського самоврядування.

126. Усі українці мають право на безкоштовну повну загальну середню освіту. Чи це означає, що тепер держава платитиме за навчання дітей у приватних школах?
а) так, держава платитиме за навчання дитини в приватній школі;
б) ні, це не передбачено законом;
в) частково, держава перераховуватиме в приватний заклад (який має відповідну ліцензію) гроші;
г) кожен випадок буде вирішуватись індивідуально.

127. Злісне ухилення батьків від виконання обов’язків щодо здобуття їх неповнолітніми дітьми повної загальної середньої освіти може бути підставою:
а) Для позбавлення їх волі.
б) Для позбавлення їх батьківських прав.
в) Для стягнення з них штрафу.
г) Для притягнення до дисциплінарної відповідальності.

128. До якої інформації та документів повинен бути відкритий доступ на веб- сайтах закладів освіти (у разі їх відсутності – на веб-сайтах засновників)?
а) Статут закладу освіти.
б) Списки вчителів із зазначенням прізвища та імені, освіти, результатів проходження атестації та курсів підвищення кваліфікації, домашньої адреси.
в) Списки учнів із зазначенням прізвища та імені, які проживають на території обслуговування.
г) Перелік політичних партій та об’єднань, які розміщені на території мікрорайону.

129. Як розглядає зміст поняття «планування» теорія і практика управління?
а) Програма управління навчально-виховним процесом навчального закладу.
б) Комплекс заходів на поліпшення навчально-виховної роботи та її результативності.
в) Узгоджена система стратегічних напрямів і конкретних дій навчального закладу.
г) Визначення змісту і засобів діяльності, необхідних для досягнення певної мети, тобто їх моделювання з визначенням конкретних виконавців, часу та необхідного ресурсного забезпечення.

130. Контроль як функція менеджменту – це:
а) Процес або діяльність, яка спрямована на впорядкування взаємних дій людей, ідей, речей.
б) Процес створення умов або мотивів, які здійснюють вплив на поведінку людини і спонукають її діяти в потрібному для організації напрямку.
в) Процес співставлення фактично досягнутих результатів із запланованими.
г) Відокремлений вид управлінської діяльності, який визначає перспективу і майбутній стан організації.

131. Функції управління – це:
а) Специфічні види управлінської діяльності, за допомогою яких суб’єкт управління впливає на об’єкт управління для досягнення мети закладу.
б) Основні правила управління, застосування яких забезпечує ефективне управління.
в) Стабільні дії, що повторюються у діяльності суб’єкта управління.
г) Види управлінської діяльності, які виконує суб’єкт управління.

132. Проектно-цільове управління починається з:
а) Аналізу ресурсного забезпечення.
б) Добору і розстановки кадрів.
в) Визначення місії закладу.
г) Розробки алгоритму діяльності.

133. Стратегічне управління – це:
а) Комплекс процесів і способів розробки та реалізації стратегії розвитку закладу.
б) Концепція виживання в конкретних умовах.
в) Формування місії та цілей закладу.
г) Вибір стратегічних альтернатив.

134. Територія обслуговування школи – це:
а) Територія, яку управління освіти закріплює за школою. Це означає, що дитина, яка проживає на цій території, має право на першочергове зарахування.
б) Територія, на якій розташована школа. Це означає, що дитина, яка проживає в радіусі 1 км від школи, має право на першочергове зарахування.
в) Територія, яку адміністрація школи закріпила за нею. Це означає, що дитина, яка проживає на цій території, має право на першочергове зарахування.
г) Кожен має право на якісну та доступну освіту. Це означає, що дитина має право навчатися у будь-якому закладі.

135. Чи можна подавати документи в кілька шкіл одночасно?
а) Можна лише у 2 заклади.
б) Можна. Більше того, кількість шкіл, в які можна подавати документи, необмежена.
в) Подавати документи можна лише в школу, яку рекомендувало управління освіти.
г) Не можна. Обрати необхідно один заклад освіти.

136. Хто має вищу пріоритетність для зарахування в школу?
а) Закон «Про освіту» говорить, що пріоритетне право для зарахування мають діти працівників школи.
б) Закон «Про освіту» говорить, що пріоритетне право для зарахування мають брати і сестри учнів цієї школи. в) Закон «Про освіту» говорить, що пріоритетне право для зарахування мають діти з території обслуговування школи.
г) Закон «Про освіту» говорить, що необхідно провести жеребкування.

137. Основними завданнями органів управління системою загальної середньої освіти є:
а) Створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти; прогнозування розвитку загальної середньої освіти, мережі закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, відповідно до освітніх потреб громадян.
б) Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав педагогічних працівників, психологів, бібліотекарів, інших спеціалістів, які беруть участь в освітньому процесі, учнів (вихованців); сприяння розвитку самоврядування у закладах освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.
в) Комплектування системи загальної середньої освіти педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами.
г) Усе перераховане.

138. Повноваження закладу загальної середньої освіти:
а) Забезпечує реалізацію державної політики у сфері загальної середньої освіти на відповідній території; створює умови для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти.
б) Організовує нормативне, програмне, матеріальне, науково-методичне забезпечення, перепідготовку, підвищення кваліфікації, атестацію педагогічних працівників.
в) Сприяє проведенню інноваційної діяльності в системі загальної середньої освіти; забезпечує соціальний захист педагогічних працівників, спеціалістів, які беруть участь в освітньому процесі, учнів (вихованців).
г) Реалізує положення Конституції України, Закону України «Про освіту»; задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті повної загальної середньої освіти; забезпечує єдність навчання і виховання; формує освітню (освітні) програму (програми) закладу освіти; створює науково-методичну і матеріально- технічну бази для організації та здійснення освітнього процесу.

139. Педагогічна рада закладу загальної середньої освіти:
а) Планує роботу закладу; схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання; формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності.
б) Організовує нормативне, програмне, матеріальне, науково-методичне забезпечення, перепідготовку, підвищення кваліфікації, атестацію педагогічних працівників.
в) Сприяє проведенню інноваційної діяльності в системі загальної середньої освіти; забезпечує соціальний захист педагогічних працівників, спеціалістів, які беруть участь в освітньому процесі, учнів (вихованців).
г) Усе перераховане.

140. У закладі загальної середньої освіти можуть діяти:
а) Органи самоврядування працівників закладу освіти.
б) Органи самоврядування здобувачів освіти; органи батьківського самоврядування.
в) Інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.
г) Усе перераховане.

141. Хто має право подавати скаргу в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб?
а) Батьки.
б) Близькі особи.
в) Законні представники.
г) Адвокат.

142. Система зовнішнього забезпечення якості освіти включає:
а)ліцензування освітньої діяльності;
б)зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання;
в)інституційний аудит;
г)моніторинг якості освіти;
д)сертифікацію педагогічних працівників.

143. Хто має право ініціювати проведення інституційного аудиту у позаплановому порядку?
а) засновник,
б) керівник закладу
в) учні.

144. На який період розрахована Крнцепція реалізації державнох політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»
а) до 2024 року
б) до 2027 року
в) до 2029 року

145. Хто затверджує стратегію розвитку закладу освіти?
а) керівник закладу
б) педагогічна рада
в) засновник
г) загальні збори колективу закладу  

Критерії оцінювання тестувань.

 1. Тестування містить 145 питань, з яких уповноважений орган шляхом комп’ютерного жеребкування формує та роздруковує 30 тестових завдань. Кожне тестове завдання передбачає варіанти відповідей, лише одне з яких є правильним.
 2. Тестування проходить письмово не довше 1 години у присутності членів комісії.
 3. Після закінчення часу, відведеного на проведення тестування комісією проводиться оцінювання за такими критеріями:

– один бал за правильну відповідь;

– нуль балів за неправильну відповідь.

Максимальна кількість балів, які може отримати кандидат за підсумками тестування становить 30. Результати тестування фіксуються в протоколі.

 • Кандидати, які за результатами тестування набрали десять і менше балів, не допускаються до презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, як такі що не пройшли конкурс, про що зазначається у протоколі.
 • Під час проведення тестування кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами, посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним. У разі порушення зазначених вимог кандидат відстороняється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.
 • Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у уповноваженого органа.

ЕЛЕКТРОННЕ ЗВЕРНЕННЯ

Безлюдівському селищному голові
62489, смт. Безлюдіка, вул.Зміївська, 48
Тел. 749-67-07
Е-mail: bezludivka@khbsr.gov.ua